Dowiedz się więcej

Podesty ruchome

Pełna nazwa:
Kurs obsługi podestów ruchomych
Wymagania:
Ukończone 18 lat, wykształcenie min. podstawowe
Czas trwania:
30 godzin
Zakończenie:
Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Terenowy Oddział Urzędu Dozoru Technicznego
Opis szkolenia:
Kurs przygotowuje do państwowego egzaminu w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi podestów ruchomych wolnobieżnych kat. I P.
Szkolenia na podesty ruchome
Sprawdź

Pozostałe szkolenia

Szkolenia okresowe kierowców Śląsk Chorzów

Szkolenie okresowe kierowcy

Zgodnie z dyrektywą 2003/59/WE oraz ustawą o transporcie drogowym każdy kierowca zawodowy zobowiązany jest do ukończenia, co 5 lat, szkolenia okresowego. Ukończenie szkolenia jest dokumentowane wydaniem Świadectwem Kwalifikacji Zawodowej i na jego podstawie wpisywany będzie w kolumnie 12 prawa jazdy kod 95 upoważniający do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy lub osób.
Badania psychologiczne kierowców zawodowych

Badania kierowców

Badania niezbędne do wykonywania zawodu kierowcy pojazdów do DMC (Dopuszczalnej masie całkowitej) powyżej 3,5 tony.
Szkolenia ADR śląskie

Kurs ADR – podstawowy

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość przewożenia towarów niebezpiecznych wszystkich klas z wyjątkiem materiałów wybuchowych (kl. 1) oraz materiałów promieniotwórczych (kl. 7) przewożonych w sztukach przesyłki lub luzem w kontenerze. Uprawnienia wydawane  na okres 5 lat.
Kurs ADR podstawowy śląskie

Kurs ADR – cysterny

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość przewożenia towarów niebezpiecznych wszystkich klas z wyjątkiem materiałów wybuchowych (kl. 1) oraz materiałów promieniotwórczych (kl. 7) przewożonych w cysternie. Uprawnienia wydawane na okres 5 lat.
Szkolenia ADR klasa 1

Kurs ADR – klasa 1

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość przewożenia towarów niebezpiecznych kl. 1 – materiałów i przedmiotów wybuchowych. Uprawnienia wydawane  na okres 5 lat.
Szkolenia ADR klasa 7 Śląsk

Kurs ADR – klasa 7

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość przewożenia towarów niebezpiecznych kl. 7 – materiały promieniotwórcze. Uprawnienia wydawane  na okres 5 lat.
Napełnianie i opróżnianie cystern szkolenie

Napełnianie / Opróżnianie cystern

Kurs przygotowuje do państwowego egzaminu w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych ADR. Uczestnicy kursu sami określają jakich klas towarów niebezpiecznych ADR dotyczyć mają uprawnienia.

Napełnianie CNG, LNG i wodoru

Kurs przygotowuje do państwowego egzaminu w zakresie uzyskania uprawnień do napełniania zbiorników CNG, LNG lub wodorem zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej
Doradca ADR kurs

Kurs Doradcy ADR

Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych „Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych”. Obowiązek ten dotyczy m.in. przedsiębiorstw dokonujących załadunku, rozładunku lub przewozu towarów niebezpiecznych. Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego w zakresie uzyskania uprawnień Doradcy ADR.
Kurs doradcy RID Śląsk

Kurs doradcy RID

Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych „Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych”. Obowiązek ten dotyczy m.in. przedsiębiorstw dokonujących załadunku, rozładunku lub przewozu towarów niebezpiecznych. Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego w zakresie uzyskania uprawnień Doradcy RID.
Kurs na pracownika ADR

Pracownicy ADR

Umowa ADR w przepisie 8.2.3 nakazuje, by osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, zostały przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Wymaganie to dotyczy osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych oraz kierowcy inni niż posiadający zaświadczenie ADR, zaangażowani w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.
Uprawnienia na przewóz rzeczy ciężarówką Śląsk

Kwalifikacja wstępna przewozu rzeczy

Kurs przygotowuje do państwowego egzaminu w zakresie uzyskania uprawnień do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy.
Uprawnienia na przewóz osób śląskie

Kwalifikacja wstępna przewozu osób

Kurs przygotowuje do państwowego egzaminu w zakresie uzyskania uprawnień do wykonywania zarobkowego przewozu osób.
Szkolenie na żurawie przenośne HDS

Żurawie przenośne (HDS)

Kurs przygotowuje do państwowego egzaminu w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi żurawi przenośnych kat. II Ż (HDS).
Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym kurs

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym wskazanie w firmie zajmującej się transportem drogowym osoby z certyfikatem kompetencji zawodowych jest warunkiem niezbędnym do uzyskania licencji oraz wykonywania transportu drogowego.  Kurs ma na celu przygotowanie do egzaminu państwowego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych.
Czas pracy kierowców szkolenia

Czas pracy kierowców

Kurs służy omówieniu przepisów związanych z prowadzeniem ewidencji i rozliczania czasu pracy kierowców, stosowania przez kierowców przepisów związanych z czasem jazdy, przerwami i odpoczynkami oraz prawidłowej obsługi tachografów.
Kurs mocowania ładunków w transporcie drogowym

Mocowanie ładunków

Kurs służy omówieniu zasad prawidłowego mocowania ładunków w transporcie drogowym, m.in. przepisów regulujących zasady zabezpieczania towarów, doboru odpowiednich metod i urządzeń do mocowania, prawidłowego rozmieszczania ładunków i zasad zabezpieczania ładunków w państwach Unii Europejskiej.